גולש/ת יקר,
להלן תקנון המפרט את תנאי השימוש באתר 'הגלולה האדומה'
אנא קרא/י בעיון את התקנון בטרם התחלת הגלישה באתר.
למען הסר ספק יובהר בזאת כי עצם הגלישה באתר מהווה מתן הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון.
כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך, אלא אם נכתב אחרת במפורש.

תנאי השימוש שלנו

הגדרות "צוות האתר" – לרבות בעליו, מנהליו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו וכל הפועל מטעמו.
אתה נדרש לפעול אך ורק בכפוף למדיניות המתפרסמת להלן במסגרת תנאי השימוש.
אל תשתמש באתר שלנו בצורה שמשתמשת בהן לרעה. לדוגמה, אל תשבש את הכניסה הרשומה לאתר, ואל תנסה לגשת לאתר בכל צורה אחרת מלבד דרך הממשק וההנחייות שמופיעות אונליין.
אתה רשאי להשתמש בשירותינו אך ורק כפי שמותר על פי דין מדינת ישראל. אנחנו עשויים לבטל או להקפיא את השירותים שאנו מספקים דרך אתר זה, אם אינך מציית לתנאים או למדיניות שלנו, או אם אנחנו חוקרים חשד להתנהגות בלתי הולמת.
השימוש בשירותים שלנו אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן שאתה מקבל גישה אליו. אינך רשאי להשתמש בתוכן מהשירותים שלנו אלא אם כן קיבלת אישור מבעל התוכן כפי שהחוק מתיר.
תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש במיתוג או בסמלים כלשהם שנמצאים בשימוש בשירותים שלנו.

השירותים שלנו מציגים בין השאר גם תוכן שאינו הועלה על ידנו, וכן זה נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו.
אנו עשויים לבחון תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או אם הוא מפר את המדיניות שלנו, ואנו עשויים להסיר או תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר מדיניות זו או את החוק.
אנו עשויים לשלוח לך הודעות שירות, הודעות מנהלתיות ומידע אחר בקשר לשימוש שלך בשירותים. אתה רשאי לבקש להפסיק את שליחתן של חלק מההודעות הללו.
חלקים משירותנו יהיו זמינים במכשירים ניידים. במקרים אלה, אל תשתמש בדרך שמסיחה את הדעת ומונעת ציות לכללי בטיחות וחוקי התנועה.

מדיניות בנוגע לחשבונות

ייתכן שתזדקק לחשבון בכדי להשתמש בכמה מהשירותים שלנו.
כדי להגן על החשבון שלך, שמור על סודיות בגישה וכמוכן עם הסיסמה. אתה האחראי לפעילות המתרחשת בחשבון שלך או באמצעותו. נסה לא להשתמש שוב בסיסמת החשבון שלך באפליקציות של צד שלישי. אם נודע לך על שימוש לא מורשה בחשבונך, שלח מייל מיידי אל מערכת האתר – [email protected]

פרטיות

כמוכן, הסכם פרטיות של אתר זה, מסביר כיצד אנו מטפלים במידע אישי ומגנים על הפרטיות. השימוש שלך באתר ו/או בכל אחד מהשירותים הנלווים אליו, מהווה הסכמה מצדך לשימוש במידע זה בהתאם למדיניות הפרטיות המוצגת באתר.
אנחנו מגיבים להודעות על תוכן מוגן לכאורה בזכויות יוצרים, ונבטל חשבונות המשתמשים באתר זה למטרות שכאלה.
נספק כל מידע כדי לסייע לבעלי זכויות לנהל את קניינם הרוחני ברשת. אם אתה סבור כי מישהו מפר את זכויות היוצרים שלך וברצונך להודיע, , שלח מייל מיידי אל מערכת האתר – [email protected] או באמצעות טופס יצירת הקשר שבעמוד הראשי.

הרשמה לאתר

חלק מהשירותים הניתנים באתר כרוכים ברישום של הגולש לאתר, הינך מוזמן לעשות שימוש בשירותים אלה, כולם או מקצתם, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שייתכן כי בעתיד, יהיו אפשרויות חדשות והשירותים שינתנו באתר, ויהיו כרוכים בתשלום לחברה ו/או לצד שלישי.
2 על המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה של צוות האתר ו/או הגורמים האחרים, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את צוות האתר, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש.
3. המשתמש מתחייב להימנע משימוש בשירות לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע, להקל, לאפשר וכו' ביצוע מעשה כאמור.
4. המשתמש מתחייב להימנע בשימוש בשירות על מנת להפריע ו/או לפגוע במשתמשים נוספים.
5. המשתמש מתחייב להימנע ממסירת פרטים שגויים במתכוון וכן להימנע מגרימת פגיעה בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים, בין במעשה ובין במחדל.
6. המשתמש מתחייב שלא להעביר את פרטיו לשימוש צד שלישי.
7. המשתמש מתחייב שלא לצבור חובות כלפי צוות האתר ו/או כלפי צד שלישי בקשר עם השימוש באתר, לגבי שירותים הכרוכים בתשלום, וכי באחריותו הבלעדית לוודא כי אמצעי התשלום תקף ולא הוגבל לשימוש.
8. ידוע למשתמש כי אי עמידה בתנאים האמורים לעיל וכן בתנאים שיפורסמו באופן ספציפי ביחס לכל שירות בנפרד יקנו לחברה זכות לבטל באופן חד צדדי את רישומו לשירות והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי צוות האתר ביחס לכך.
9. הרשמתך לאתר או שימוש באחד הכלים בו מהווה הסכמה לקבלת חומר שיווקי. ניתן יהיה לבטל את הרישום לתוכן השיווקי בכל עת.

התוכן שלך

חלק מהשירותים שלנו מאפשרים לך להעלות, למסור, לאחסן, לשלוח או לקבל תוכן. הזכויות הקשורות בקניין רוחני בתוכן מסוג זה נותרת בידיך.
כאשר אתה מעלה, שולח, טוען או מקבל תוכן בשירותים שלנו או דרכם, אתה נותן לצוות האתר (ולעובדים עימו או מטעמו) רישיון עולמי להשתמש, לארח, לאחסן, לשכפל, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, להודיע, לפרסם, לבצע בפומבי, להציג בפומבי ולהפיץ את התוכן שלך. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה נועדו רק למטרות הפעלה, קידום ושיפור השירותים שלנו ופיתוח שירותים חדשים. רישיון זה ימשיך להיות תקף גם אם תפסיק להשתמש בשירותים שלנו.

שינוי וסיום השימוש בשירותים שלנו

אנו עוסקים ללא הרף בעדכון ושיפור שירותי האתר ומאפייניו. אנחנו עשויים להוסיף או להסיר מאפיינים ותכונות מעת לעת, ואנחנו גם עשויים להשעות או להפסיק את השירות לגמרי.
תוכל להפסיק את השימוש בשירותי האתר בכל עת, למרות שנצטער על כך שאתה עוזב. צוות האתר עשוי גם להפסיק לספק לך שירותים, או להוסיף או ליצור הגבלות חדשות בשירותים אותו הוא מציע, בכל נקודת זמן.
אם נפסיק את אחד משירותינו וככל שניתן באופן סביר, ניתן לך התראה בזמן סביר מראש והזדמנות להוציא מידע מהשירות.‎ יצויין כאן כי אין בזו התחייבות לאחסון ארכיוני של המידע, וכי כל מידע שהועלה לשרתינו עשוי להימחק בכל נקודת זמן, מבלי הודעה מראש, במסגרת פעולות תחזוקה ושמירה על ביצועי אתר תקינים, או כל פעולה נדרשת אחרת לשיקול צוות האתר.

אישור תנאי שימוש אלה מהווה הסכמה לנהל מראש את המידע האישי שאתה מעלה לאתר זה, תוך מודעות למדיניות זו, ולוותר על כל זכות הקשורה במחיקת המידע שהועלה לצרכים אלו.

התחייבות וכתב ויתור

אנו מספקים את שירותינו תוך שמירה על רמה מסחרית וסבירה. אנו מקווים כי תיהנה להשתמש באתר זה.
יש דברים מסוימים שאיננו מבטיחים לספק במסגרת הגלישה לאתר זה.
פרט למצוין במפורש בתנאי שימוש אלה או בתנאים והגבלות נוספים, איננו מספקים התחייבות כלשהי לגבי התוכן שבשירותי האתר, לגבי הפונקציות הספציפיות של שירותי האתר, או לגבי המהימנות, הזמינות או היכולת של שירותים אלו לענות על צרכים ספציפיים או כלליים שלך. כל שירותי האתר מסופקים מראש “כמו שהם”.
בתחומי שיפוט מסוימים מחייב הדין קיומן של התחייבויות מסוימות, כגון התחייבות משתמעת בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. ככל שמתיר החוק, איננו מציעים כל התחייבות.

אחריות בגין השירותים שלנו

ככל שמתיר החוק, צוות האתר והספקים והמפיצים שלו , לא יהיו אחראיים לאובדן רווחים, הכנסות או נתונים, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים.
ככל שמתיר החוק, האחריות הכוללת של צוות האתר, ושל הספקים והמפיצים שלו, בגין כל תביעה במסגרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין התחייבות משתמעת, תוגבל לסכום ששולם לנו בפועל בגין השימוש בשירותים.
בכל המקרים, צוות האתר והספקים והמפיצים שלו לא יהיו אחראים לנזק כלשהו שאינו צפוי במידה סבירה.
אם אתה משתמש בשירותים למטרות אישיות, שום דבר מהאמור בתנאי שימוש אלה או בתנאים ובהגבלות נוספים אינו מגביל זכויות משפטיות צרכניות שלא ניתן לוותר עליהן באמצעות חוזה.
צוות האתר אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן שלא פורסם על ידם, לרבות לתכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. צוות האתר אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע המוצג באתר על ידה ו/או על ידי צד שלישי, לרבות גולשים אחרים, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת צוות האתר ובין שלא בשליטתם, בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או תופרע ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או יילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת והמשתמש פוטר בזאת את צוות האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
המשתמש מסכים בזאת כי צוות האתר רשאים לכלול באתר תכנים מסחריים של צד שלישי שאינו צוות האתר, לרבות באמצעות פרסומות, באנרים וכיו"ב, והמשתמש פוטר את צוות האתר מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של צוות האתר עצמם.
המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו לרבות ביחס לקישורים שהעלה לאתר, והוא פוטר בזאת במפורש את צוות האתר מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את צוות האתר ו/או מי מטעמם ו/או עבור\םה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי צוות האתר על פי דין.
ידוע למשתמש כי האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.
צוות האתר לא ישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר והם מוצגים כמות שהם (“as is”). מובהר בזאת כי האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ופרסומם אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. צוות האתר אינם צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל צוות האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל צוות האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של צוות האתר לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של צוות האתר. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
.

שימוש עסקי בשירותים

אם אתה משתמש בשירותים שלנו מטעם עסק כלשהו, אישור תנאים אלו מהווה הסכמה כי עסק זה מקבל את התנאים הבאים:
העסק ישפה ויפצה את בעלי האתר ואת הגופים המסונפים אליו, נושאי המשרה, הסוכנים והעובדים שלו מפני כל תביעה, טענה או פעולה הנובעת או הקשורה לשימוש שלך בשירותים או להפרה של תנאים אלה, לרבות כל חבות או הוצאה הנובעים מטענות, הפסדים, נזקים, תביעות, פסקי דין, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין מכל מין וסוג שהוא

מידע על תנאי שימוש אלה

אנו עשויים לשנות תנאי שימוש אלה או תנאים והגבלות נוספים שחלים על שירותינו, על מנת, לדוגמה, לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים שלנו. עלייך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים אלה בדף זה. שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית וייכנסו לתוקף ארבעה-עשר יום לפחות לאחר פרסומם. עם זאת, שינויים הקשורים באופן ספציפי לפונקציות חדשות בשירות כלשהו או לשינויים שבוצעו מסיבות משפטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי. אם אינך מסכים לשינויים בתנאים ובהגבלות בשירות מסוים, כדאי שתפסיק להשתמש בשירות זה.
אם קיימת סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין התנאים וההגבלות הנוספים, התנאים וההגבלות הנוספים הם שיקבעו בנוגע לאותה סתירה.
תנאי שימוש אלה שולטים במערכת היחסים בין צוות אתר הגלולה האדומה לבינך. הם אינם יוצרים זכויות לטובת צד שלישי.
אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו (כגון נקיטת פעולה בעתיד).
אם מתברר שתנאי מסוים אינו ניתן לאכיפה, אזי לא תהיה לכך כל השפעה על תנאים אחרים.

כללי התנהגות בעת גלישה באתר

הגולש מצהיר ומחייב כי הוא קרא והבין את התנאים המפורטים בתקנון זה וכי הוא מסכים להם וכי עצם גלישתו באתר מהווה הסכמה לתוכנו.
בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מצהיר הגולש ומתחייב כלפי צוות האתר כדלקמן:
להשתמש באתר בהתאם בכפוף לתנאי התקנון, כאשר הוא מודע לכך שתנאים אלה עשויים להשתנות מעת לעת על ידי צוות האתר.
להשתמש באתר בכפוף לדרישות כל דין, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.
לא לגרום, במעשה או במחדל, באמצעותו או באמצעות אחר, במסגרת השימוש באתר בין במישרין ובין בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
לא להעלות ו/או לפרסם ו/או להעביר לרבות (אך לא רק) באמצעות מערכת המסרים והשיחה האישית, פורומים, דוא"ל וכו', תכנים בעלי אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
לא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים באתר או באמצעות שימוש באתר ובכלל זה, להימנע מפגיעה ו/או הכבדה על יכולת הגלישה של משתמשים אחרים באתר ו/או פעילות כלשהי של צוות האתר בקשר עם האתר ובכלל, ולהימנע משליחת "דואר זבל" [ספאם], מכתבי שרשרת, או למסור ו/או לנסות למסור כל מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או צוות האתר לא אישרו קבלתם, או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים ובכלל זאת לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום מזיק או עוין, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
כן מתחייב המשתמש להימנע, בין במעשה או במחדל, משיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשבי צוות האתר ו/או האתר ו/או יתר המשתמשים באתר באמצעות שימוש בתוכנות מזיקות כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
להשתמש באתר לצרכיו הפרטיים בלבד ובשום אופן שלא למטרת פרסום ו/או הפקת רווח ו/או שימוש מסחרי אחר כלשהו ללא קבלת הסכמת צוות האתר מראש ובכתב. כן מתחייב הגולש שלא לשווק ו/או להשתמש באתר לקידום ו/או פרסום כל משחק ובכלל זה משחקי פירמידה.
המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר ובכלל זה לא להפנות לכל קישור או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מהאתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי צוות האתר, הצפת האתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר וכן להימנע מהפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה באתר, לרבות בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים.
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שצוות האתר רשאים לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.
צוות האתר רשאים לחסום ואף להסיר את תכניו של כל משתמש שיפר את התחייבויותיו לחברה, כולן או מקצתן, ביחס לשירות, אחד או יותר, הניתנים על ידה ו/או על ידי צד שלישי באמצעותה וכן למנוע מאותו גולש לחזור ולהשתמש באתר ובשירותים הניתנים בו בעתיד, גם תחת שימוש בשם משתמש אחר.
הגולש מתחייב לשפות את צוות האתר מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי צוות האתר בקשר עם הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

הגבלת אחריות

שינויים ו/או הפסקת שירותים הניתנים באתר
צוות האתר רשאים להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זאת רשאית צוות האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה שונות, אך אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על צוות האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.
מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי צוות האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמם, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.
ידוע למשתמש כי צוות האתר רשאים לשנות את אופן הצגתם של תכני האתר, נתונים המתפרסמים בו והשירותים הניתנים על ידה במסגרתו, והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או טענה כלפי צוות האתר ביחס לכך.
צוות האתר שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר הרלוונטי.
המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.

קניין רוחני

הגדרות:
"זכות" – לרבות זכויות היוצרים מכל סוג שהיא בתכנים המופיעים באתר, לרבות ביחס לעיצובו, וכן ביחס ליישומים המופיעים בו, לרבות באמצעות תוכנה, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי קול.
"אחסון" – בין במדיה קיימת או עתידית.
כל הזכויות שמורות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש וכל זכויות הקניין הרוחני יהיו קניינה בלבד.
המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר ללא קבלת הסכמתם של צוות האתר מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.
המשתמש מתחייב שלא להציג את התוכן המופיע באתר אלא באמצעות קישור לדף האינטרנט המקורי באתר וכן להימנע מלשנות כל שינוי במידע המופיע באתר, לרבות עיבוד מחדש בכל צורה שהיא, שכתוב, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
המשתמש מתחייב שלא להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בין אם פורסמו על ידי צוות האתר ובין אם ע"י צד שלישי, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות צוות האתר.
כל תוכן שיועלה על ידי המשתמש לאתר, כמוהו כמתן רישיון לחברה להשתמש בתכנים אלה בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות לפרסמם ו/או לעשות בהם שימוש למטרות מסחריות, לתקופה בלתי מוגבלת וללא תמורה ובאופן שהרשאה זו לא תהיה ניתנת לביטול על ידי המשתמש.

סמכות שיפוט

הנך מסכים לכך כי על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו יחול הדין הישראלי, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.